Šiaulių akademiniai kompiuteriniai tinklai kūrėsi praktiškai tuo pat metu, kaip ir Šiaulių universitetas. Dar prieš susijungiant tuometiniam Šiaulių pedagoginiam institutui (ŠPI) ir Kauno technologiniam universitetui (KTU) buvo pradėtos ruošti kompiuterinės informacijos perdavimo linijos per miesto Telefono telegrafo stotį (TTS). Užsakytos dvi išskirtinės analoginės linijos Į Pedagoginį institutą, o iš jo į KTU filialą Šiauliuose. Sumontuoti 64 Kbps spartos modemai srauto perdavimui iki ŠPI ir 256 Kbps jungiamoji linija su KTU Šiaulių technologiniu fakultetu. Pastatyta ir suderinta su LITNET darbuotuojų pagalba tinklų šakojimo ir valdymo aparatūra, serveris.
   Per pirmuosius metus KTU Šiaulių filiale prijungtos dvi bendro naudojimo kompiuterinės klasės ir apie pusę fakultete turimų katedrų. Technologinio fakulteto informacijos saugumui padidinti sukurti keli skirtingi internetinio
srauto tiekimo potinkliai, vienas jų skirtas mokymo proceso reikmėms, kitas mokymo proceso valdymo grupės reikmėms.

   Visomis technologinio fakulteto skaičiavimo technikos problemomis rūpinosi fakulteto skaičiavimo centro kolektyvas, pagrindinių servisų ir technine priežiūrą vykdė to centro vedėjas Aloyzas Liubavičius. Pedagoginiame institute atitinkamai prijungta biblioteka bei Fizikos ir matematikos fakulteto informatikos katedra. Pedagoginio instituto skaitmeninės technikos priežiūra ir interneto diegimu rupinosi matematikos katedros darbuotojas Liudas Kaklauskas. Iš Atviros Lietuvos fondo (ALF) gautas ir įdiegtas fondo serveris (osf.su.lt) su aštuoniais 33.6 Kbps spartos modemais, kurie sudarė galimybę per aštuonias telefoninio prisiskambinimo linijas tiekti internetinį srautą miesto ir rajono mokymo įstaigoms, mokiniams ir mokytojams naudotis elektroniniu paštu bei
internetu.

   1997 m. rugsėjo 1d. įsikūrus Šiaulių universitetui dar labiau išsiplėtė universiteto tinklas: padidėjo kompiuterizuotų darbo vietų skaičius iki 370. 1997 lapkričio 26 universitete konkurso tvarka buvo įsteigta informacijos sistemų tarnybos direktoriaus pareigybė. Informacinių sistemų tarnybos (IST) rūpesčių dalimi tapo
ir kompiuterinių tinklų priežiūros ir plėtotės problemos atliekant LITNET mazgo funkcijas Šiaulių universitete. 1998 02 10 priimtas į IST Arvydas Gečiauskas pradėjo rūpintis Šiaulių universiteto internetiniais ir intranetiniais tinklais, elektroninio pašto funkcionavimu. Suformuotas universiteto prisistatymas pasauliui internete (www.su.lt). Įdiegta distancinio mokymo klasė. 1998 m. pradėta paieška internetinio srauto perdavimo būdų ir galimybių į kitus universiteto pastatus. Apsispręsta pasinaudoti perduodančia internetinį srautą radijo bangomis aparatūra. 1999 m. prie universitetinio tinklo radijo bangų pagalba prisijungė kelios miesto mokymo įstaigos (Didždvario ir J.Janonio gimnazijos) taip Šiaulių universitete įsikūręs LITNET mazgas išsiplėtė iš universitetinio LITNET mazgo į dalinį Šiaulių miesto akademinį tinklą.

   2000 metais, kai į Šiaulių universiteto kompiuterinį tinklą įsijungė dar keletas su universitetu bendradarbiaujančių įmonių ir organizacijų (tokių, kaip viešoji įstaiga Šiaulių ligoninė, Verslo inkubatorius) bei mokymo įstaigų iš kitų miestų ir rajonų (Kuršėnų Ivinskio gimnazija, Kelmės “Aukuro” mokykla) akademinis tinklas išsiplėtė už miesto ir rajono ribų. Su LITNET pagalba įsigijus 2Mbps modemus padidintas srauto pralaidumas į technologinį fakultetą iki 2Mbps, o per Telekomą Frame relay linijomis informacijos perdavimo srautas padidintas iki 1 Mbps. Po metų informacijos perdavimo srautas iš LITNET padidintas iki 2 Mbps. Internet prisiskambinimo mazgas aptarnauja visas Šiaulių miesto vidurines mokyklas, bei kai kurias pagrindines mokyklas. Internetiniam tinklui aptarnauti naudojami 2 kompiuteriai; vienas iš jų skirtas prisiskambinimo mazgui, kitas — Universiteto reikmėms tenkinti. Sukurti 2 lokalus C grupės potinkliai. Taip sumažinamas IP adresų trūkumas bei fiziškai izoliuojamos administracinės kompiuterinės darbo vietos nuo tiesioginio priėjimo iš internetinio tinklo, tokiu būdu užkertamas kelias bet kokiems incidentams iš išorės. Abu lokalius tinklus aptarnauja proxy serveris SQUID. Šiaulių universiteto akademinių tinklų struktūra 2001 metams parodyta lentelėje.

   Struktūras 2001 metais Šiaulių universiteto kompiuterinis ūkis turi daugiau nei 540 kompiuterių iš jų 19 skirta įvairiems servisams.